Dit is Prezzent

Prezzent wil als kleine en ‘eigenwijze’ organisatie betekenisvol zorg verlenen en grenzen verleggen voor mensen met een (verstandelijke) beperking. Samen met partners, lokaal en regionaal, bieden wij diensten aan op het gebied van wonen, werk en dagbesteding, vrijetijdsbesteding, ondersteuning en zorg.

Door onze bewuste keuze om klein te blijven, zijn we betrokken en herkenbaar in de lokale samenleving. Wij zetten onze kennis en ervaring in om reguliere lokale voorzieningen toegankelijk(er) te maken voor mensen met een beperking. Wij zoeken actief samenwerking met anderen, binnen en buiten de gehandicaptenzorg. Wet- en regelgeving en afspraken met overheden en het zorgkantoor vormen het kader voor ons werk. Daarbuiten blijven we op onze eigen wijze zoeken naar net dat beetje extra dat Prezzent uniek maakt.

Algemene folder

YouTube Prezzent Film

 

terug naar begin

Meerjarenplan 2022-2026 'Prezzent met jou, voor jou'

Het Meerjarenplan 2022-2026 is tot stand gekomen in samenspraak met onze cliënten, ouders en verwanten, medewerkers en relaties. We keken open en eerlijk naar wat er speelt, binnen en buiten onze organisatie. Naar wat er goed gaat en wat beter kan. Het leidde tot een breed gedragen plan voor de komende jaren. We blijven onze eigen koers varen en doen dát wat voor onze cliënten het beste is.

Het Meerjarenplan beschrijft de ambities voor cliënten, medewerkers en samenwerkingspartners. Maar ook voor onze eigen organisatie. Grote plannen in het klein. Want we koesteren onze kleinschaligheid.

Prezzent samenvatting MJP 2022-2026

 

terug naar begin

Organisatiestructuur

Prezzent is een kleine en actieve zorgorganisatie met 140 medewerkers en circa 250 cliënten. Ruim 60 vrijwilligers ondersteunen ons daarbij. Wij bieden en organiseren wonen, werk en dagbesteding, vrijetijdsbesteding, ondersteuning en zorg voor kwetsbare mensen in de Regio Rivierenland.

De dagelijkse leiding van Prezzent ligt bij de bestuurder. De Raad van Toezicht ziet toe op het beleid en de dagelijkse en algemene leiding, en staat de bestuurder met raad ter zijde. Prezzent hanteert de Governancecode Zorg.

Bestuurder:
Karlijn Hillen

Raad van Toezicht:
Jurjen Sponselee (voorzitter)
Jan-Kees van Wijnen
Anouchka van Miltenburg
Koen Huijsman
Carolien Oppeneer

e-mailadres Raad van Toezicht: info@prezzent.nl o.v.v. Raad van Toezicht

Organisatiestructuur

Jaardocument Prezzent 2022

Declaratie, kosten en onkosten bestuurder 2022

Toezichtplan

 

terug naar begin

Prezzent is een ‘ANBI’

Prezzent is aangemerkt als ANBI, een ‘algemeen nut beogende instelling’. Een instelling kan alleen een ANBI zijn, als ze zich voor minstens 90% inzet voor het algemeen nut. Bedrijven, organisaties en particulieren kunnen een donatie, gift of schenking doen aan een ANBI en die (onder voorwaarden) aftrekken van de belasting.

ANBI 

 

terug naar begin

Missie

Prezzent biedt zorg en ondersteuning aan mensen met een (verstandelijke) beperking. Doel is om onze cliënten te helpen hun leven te leiden op een manier die aansluit bij hun wensen en mogelijkheden, zodat zij zo volwaardig mogelijk kunnen deelnemen aan de maatschappij. Samen met onze cliënten en directbetrokkenen zoeken wij naar de meest passende vorm van zorg, wonen, werk en dagbesteding om zo hun positie en kansen in de samenleving te vergroten en versterken.

 

terug naar begin

Visie

De wensen en mogelijkheden van onze cliënten zijn het uitgangspunt bij onze dagelijkse werkzaamheden. Dit vraagt om professionele begeleiding en werkelijke aandacht; er zíjn voor de cliënt, zijn of haar keuzes volgen en ondersteunen. Het is de basishouding van onze medewerkers. Prezzent biedt haar medewerkers ruimte voor ontwikkeling van dit vakmanschap en voor persoonlijke ontplooiing. Wij streven naar een open werkcultuur, zowel intern als met onze omgeving. We willen herkend worden door onze betrokkenheid, enthousiasme en vakmanschap.

Prezzent werkt als vanzelfsprekend samen met anderen, onder meer in het ontwikkelen en delen van kennis. Onze kleinschalige, wendbare en in Regio Rivierenland verankerde organisatie maakt dit mogelijk. We zijn bekend in de regio en participeren actief in de verschillende gemeenten van Regio Rivierenland.

 

terug naar begin

Kwaliteit

De professionaliteit van onze medewerkers en de kwaliteit van de relatie tussen de medewerkers en de cliënt bepalen voor een groot deel de kwaliteit van ondersteuning. De ervaringen van cliënten en medewerkers vormen daarmee de basis voor de uitspraken over kwaliteit. In al onze werkzaamheden is de cliënt het uitgangspunt en is het doel het bieden van kwalitatief goede ondersteuning en tevreden cliënten. Om dit doel te bereiken heeft Prezzent de zeggenschap van cliënten hoog in het vaandel staan en goed georganiseerd. Door een goed opgezet en werkend systeem van zeggenschap oefenen cliënten invloed uit op individueel-, locatie-, en organisatieniveau. Bij alle beslissingen en keuzes die we maken vertrekken we vanuit de behoeften van de cliënt en vragen we ons elke keer af wat de toegevoegde waarde is voor de cliënt.

Ook richten we ons op interne en externe samenwerking (ketenzorg). Door samen te werken ontwikkelen we meer expertise en bieden we cliënten meer keuzemogelijkheden in het aanbod.

Waar het allemaal om draait, is de cliënt die het leven leidt dat bij hem of haar past. Dat is de kern.

Prezzent is HKZ-gecertificeerd en volgt actief de ontwikkelingen van het nieuwe kwaliteitskader.

NEN heeft een nieuwe oplossing gelanceerd waarmee eenvoudig de echtheid en geldigheidsduur van een certificaat kunnen worden gecontroleerd. Bij uitgifte van een certificaat wordt een QR-code verstrekt. De QR code kan met een telefoon worden gescand. 
Klik op deze link om de QR code van Prezzent te zien.

terug naar begin

Kwaliteitsrapport

In het Kwaliteitsrapport 2022 hopen wij u vanuit het Kwaliteitskader Gehandicaptenzorg een levendig en compleet beeld te geven van onze dienstverlening en de kwaliteit van leven van onze cliënten. Wij benoemen waar we trots op zijn, maar ook waarin we nog willen groeien. 

 

 

terug naar begin

Prezzent en jouw persoonsgegevens

Prezzent en jouw persoonsgegevens
Je deelt als cliënt of als medewerker allerlei persoonsgegevens met ons. Geen zorgen. Met je persoonsgegevens gaan we zorgvuldig om. Daar kun je op vertrouwen.

Wat zijn persoonsgegevens?

Waarvoor gebruiken we persoonsgegevens?

Hoelang bewaren we persoonsgegevens?

Met wie delen we je persoonsgegevens?

Visie op privacy
Je hebt zelf invloed op hoe we je gegevens gebruiken, behalve de wettelijke verplichtingen. We gaan zorgvuldig om met je persoonsgegevens. We verwerken niet meer dan noodzakelijk. Zo min mogelijk personen hebben toegang tot persoonsgegevens. Gegevens worden zo kort mogelijk bewaard.

Vragen over privacy
Neem dan contact op met onze functionaris gegevensbescherming Dorret Goedel d.goedel@syndion.nl

Tarievenboekje 2023

Voor cliënten die bij Prezzent wonen met de indicatie ‘verblijf’ is het tarievenboekje samengesteld.

Hierin wordt toegelicht welke zorg wordt betaald door de Wlz en welke kosten de cliënt zelf draagt. Ook krijgt je informatie over de extra producten en diensten die Prezzent levert en over de kosten daarvan.

 

terug naar begin

Samenwerking extern

Prezzent is betrokken en herkenbaar in de regio en zoekt actief naar samenwerking. Partners zijn onder meer Santé Partners in Tiel, wooncorporaties Bazalt Wonen en KleurrijkWonen en de regionale welzijnsorganisaties. Er is goed contact met MEE, CIZ en de gemeenten voor een juiste indicatiestelling en een snel en passend antwoord op de zorgvraag. Voor gemeenten is Prezzent een deskundige en actieve gesprekspartner bij het uitvoeren van de Wmo (Wet maatschappelijke ondersteuning); we stimuleren onze cliënten om zelfredzaam te zijn en deel te nemen aan de samenleving. Rondom het organiseren van zorg en ondersteuning van mensen met een Wlz-indicatie (Wet langdurige zorg) werken we samen met het VGZ-Zorgkantoor.

De ondersteunende diensten zoals ICT, administratie en personeelszaken voeren we samen uit met Syndion in Gorinchem. Zo kunnen we efficiënter werken, wat ten goede komt aan het ‘echte werk’: de zorg voor de cliënten. Als kleine organisatie werkt Prezzent samen met andere organisaties om op verschillende onderwerpen actueel en deskundig te kunnen blijven.

We zijn steeds zichtbaarder in buurten, wijken en dorpskernen. Zo runnen we samen met andere organisaties de kinderboerderij in Culemborg en organiseren we ontmoetingsplekken in de wijken. De samenwerking met lokale en regionale partners wordt steeds intensiever. Zo proberen we steeds iets toe te voegen aan de leefbaarheid voor mensen met een beperking in Rivierenland.

 

terug naar begin

Samenwerking cliënt en Prezzent

Elke cliënt van Prezzent heeft een eigen samenwerkingsovereenkomst (SWO). We gebruiken deze overeenkomst als instrument bij de ondersteuning van cliënten. Degene voor wie de overeenkomst geschreven wordt staat centraal. Het plan wordt dan ook samen met de cliënt en/of zijn belangenbehartiger gemaakt. Samen overleggen we waarbij ondersteuning nodig en gewenst is, en dat leggen we vast in de SWO. Deze overeenkomst wordt jaarlijks geëvalueerd.

De SWO bestaat uit een persoonsbeeld, ondersteuningsbehoeften/afspraken en het perspectief en hoofddoel van de cliënt. Het perspectief is het doel op lange termijn, voor ongeveer 2 tot 3 jaar, het hoofddoel is het doel voor de periode van een jaar. Om het hoofddoel te bereiken, stellen we elke drie maanden een werkdoel op, dit gaat over wat de cliënt op korte termijn wil bereiken. Na drie maanden evalueren de persoonlijk ondersteuner en de cliënt het werkdoel en stellen ze, op basis van de evaluatie, een nieuw werkdoel op.

 

terug naar begin

Cliëntenraad – Cliënten praten mee

Regie over het eigen leven hebben en houden is een van de belangrijkste pijlers bij de ondersteuning van onze cliënten. Cliënten en verwanten denken mee, praten mee en beslissen mee over het beleid van de organisatie. Dat start bij de huiskameroverleggen met cliënten op elke locatie. Cliënten en hun verwanten zijn verenigd in de cliëntenraden, die vervolgens vertegenwoordigd zijn in de Centrale Cliëntenraad (CCR). Nancy Ploeger is de coach van de Cliëntenraad. Zij ondersteunt alle raden en is de verbindende schakel tussen de CCR en de locatieraden.

De CCR profileert zich ook extern. Cliënten en verwanten wonen de bijeenkomsten bij van het Zorgkantoor en het Landelijk Steunpunt (mede)zeggenschap (LSR). Cliënten gaan in gesprek met wethouders van gemeenten om hun stem te laten horen.

Prezzent is aangesloten bij het Landelijk Steunpunt (mede)zeggenschap (LSR).
Nancy Ploeger, coach van de Cliëntenraden, is bereikbaar via telefoonnummer 06 - 48 26 23 68,  via het Centraal Bureau 0418 – 68 02 00 of per e-mail ccr@prezzent.nl.

Folder CCR

 

terug naar begin

Cliëntvertrouwenspersoon

Soms hebben cliënten een probleem, een vraag, wens of klacht waarover zij liever niet praten met een familielid of de ondersteuning. Zij kunnen dan terecht bij de cliëntvertrouwenspersoon voor Prezzent.

De vertrouwenspersonen van Prezzent zijn;

Tessa Verlaan (Regio Culemborg en Regio Geldermalsen-Tiel)

Nicole Kuijpers (Regio Zaltbommel)

 

terug naar begin

Tevreden of ontevreden?

Wij horen graag wat je van ons vindt. Wat doen we goed, wat kan beter? We staan altijd open voor verbeteringen. Heb je een klacht? Bespreek die dan bij voorkeur eerst met de directbetrokkene, zie ook "Heb je een klacht?" hieronder. Ben je juist tevreden of ergens positief door verrast? Met een compliment doe je onze medewerkers en vrijwilligers een groot plezier!
 

terug naar begin

Heb je een klacht?

Klachten worden bij Prezzent zoveel mogelijk 'in de lijn' opgelost. In de lijn betekent dat de cliënt die een klacht heeft en/of diens ouder of vertegenwoordiger altijd eerst een oplossing probeert te vinden met de betreffende begeleider of teamleider. De cliëntvertrouwenspersoon kan daarbij ondersteunen.

Lukt dat niet, dan kan de cliënt en/of diens ouder of vertegenwoordiger bij de klachtenfunctionaris terecht.

Een klacht wordt altijd met uiterste zorgvuldigheid en vertrouwelijkheid behandeld.

Is de klacht dan nog steeds niet naar tevredenheid opgelost, dan is er nog de mogelijkheid om naar de Landelijke geschillencommissie te gaan.
 

terug naar begin

Ondernemingsraad

De Ondernemingsraad van Prezzent heeft zes leden die zich inzetten voor de rechten van alle collega’s. Zij praten met de bestuurder over alle zaken die de organisatie en de medewerkers aangaan. De OR van Prezzent is zichtbaar en aanspreekbaar en staat open voor ieders inbreng. Het doel: plezierig werken in een gezonde omgeving, waarbij de cliënt voorop staat!

De Ondernemingsraad is bereikbaar via or@prezzent.nl of via het Centraal Bureau 0418-68 02 00.

 

terug naar begin